Právna poradňa

Uznášania schopnosť schvaľovacej schôdze účastníkov plánu a právo hlasovať na schôdzi

Schvaľovacia schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu, ktorý je zaradený do niektorej zo skupín vytvo ...

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu

Schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, teda tých o ktorých právach a povinnostiach hovorí reštrukturalizačný plán zvoláva a predsedá jej súdom vymenovaný správca do troch dní od doručenia žiadosti od ...

Schválenie plánu veriteľským výborom

Veriteľský výbor rozhoduje o reštrukturalizačnom pláne do 15 dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor môže urobiť tri rozhodnutia: Schváliť predložený reštrukturalizačný plán, Zamietnuť predložený ...

Zmena plánu na návrh účastníka plánu

Prihlásení veritelia a tí o ktorých právach a povinnostiach sa má rozhodovať, teda účastníci plánu môžu najneskôr sedem dní pred konaním schvaľovacej schôdze požiadať písomne prostredníctvom správcu o ...

Prílohy reštrukturalizačného plánu

Neoddeliteľnou, teda povinnou súčasťou reštrukturalizačného plánu sú: zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a ak táto bola predmetom overovania auditorom povinne sa ...

Lehota na predloženie plánu

Reštrukturalizačný plán ako kľúčový dokument celého reštrukturalizačného konania sa musí predložiť do veriteľskému výboru do 90 dní od povolenie reštrukturalizácie okrem prípadu, keď na odôvodnenú žia ...

Nový úver v reštrukturalizácií

Môže sa zdať spájať nový úver s reštrukturalizačným konaním ako niečo zcestné, avšak každé konanie je iné a každý podnikateľský subjekt na záchranu potrebuje iné medikamenty. Z8kon preto počíta aj s t ...

Uspokojovanie spriaznených veriteľov v reštrukturalizácií

ZKR v § 9 vypočítava kto je spriaznenou osobou podľa tohto zákona. Takéto osoby sa v reštrukturalizačnom konaní uspokojujú v osobitnom režime, ktorý stanovuje ustanovenie § 137 ZKR. Ten nemusí byť pre ...

Reštrukturalizácia, alebo konkurz ( bankrot )

Častá otázka našich klientov je či ich spoločnosť je reštrukturalizovateľná, či sa im to vôbec oplatí, alebo či majú radšej vyhlásiť konkurz na majetok spoločnosti? Na túto otázku im vieme dať dostato ...

Ochrana pred veriteľmi – začatie reštrukturalizačného konania

Ochranou pred veriteľmi označujeme začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Súd začne reštrukturalizačné konanie na návrh, či už samotného dlžníka, ...

Reštrukturalizácia – najcitlivejšie riešenie úpadku

Riešenie úpadku, alebo ak chcete hroziaceho úpadku reštrukturalizáciou nie je bezbolestné, ale v každom prípade najmenej bolestivé riešenie zo všetkých riešení. V likvidačnom konkurze ide o čo najrých ...

Ako funguje Vaša spoločnosť počas procesu reštrukturalizácie

Jedna zo základných otázok pri procese reštrukturalizácie, ktorú dostávam od svojich klientov je otázka ako spoločnosť počas procesu funguje a kto koná v mene spoločnosti a akým spôsobom sú oklieštené ...

Sme v reštrukturalizácií a prišlo mi upovedomenie o začatí exekučného konania

Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania, prípadne iné procesné rozhodnutie treba sa k tomuto postaviť prakticky ...

Záväzky tretích osôb v reštrukturalizácií

Ak so vznikom záväzku súhlasí aj iná osoba ako osoba dlžníka, akcionára dlžníka, alebo veriteľa dlžníka , môže plán obsahovať v záväznej časti i ustanovenia o záväzku takejto osoby. V tomto prípade ...

Skupiny na účely hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu

Záväzná časť reštrukturalizačného plánu vytvorí pre účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne samostatné skupiny pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V prípade, že sa plánom predpokladá i zm ...