ZKR v § 9 vypočítava kto je spriaznenou osobou podľa tohto zákona. Takéto osoby sa v reštrukturalizačnom konaní uspokojujú v osobitnom režime, ktorý stanovuje ustanovenie § 137 ZKR. Ten nemusí byť pre nezasvätených až tak úplne jasný nakoľko odkazuje skryto na iné ustanovenia ZKR aj ObCHZ, preto vysvetlím. V § 95 ZKR ods. 3 sa hovorí, že tak ako podriadená pohľadávky sa uspokojí mimo iné aj pohľadávky, ktorá patrí, alebo patrila veriteľovi, ktorý je, alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bol spriaznený s úpadcom. Podriadené pohľadávky definuje ObCHZ a teraz to pre nás nie je podstatné. Podstatné je, že poradie uspokojenia v konkurze a od toho odvinuto aj v reštrukturalizácií im určuje ustanovenie § 95 ods. 2 a to, že sa v zistenom rozsahu uspokoja až z majetku, ktorý zvýšil po 100 % uspokojení iných nezabezpečených veriteľov ( pohľadávok ). S týmto pracuje aj ustanovenie § 137 ZKR, ktoré ustanovuje v ods. 5, že ak sú reštrukturalizácií prihlásené podriadené pohľadávky, alebo pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky v pláne sa im vytvorí samostatná skupina a ich uspokojenie nemôže byť rovnaké alebo lepšie ako uspokojenie iných pohľadávok. Teda v reštrukturalizácií už tieto pohľadávky nečakajú na úplné uspokojenie ostatných nezabezpečených veriteľov, ale musia byť uspokojené v horším spôsobom.