Nad činnosťou dlžníka, veriteľských orgánov i správcu počas reštrukturalizácie dohliada súd. Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu reštrukturalizácie. Súd v rámci svojej dohliadacej činnosti zastaví reštrukturalizačné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz, ak:

  • správca opakovane závažne poruší povinnosti ustanovené mu ZKoR
  • ak správca nepožiada súd o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka hoc sú na to splnené podmienky
  • schôdza veriteľov nebola správcom riadne zvolaná
  • schôdza veriteľov nebola uznášania schopná, alebo sa jej nepodarilo zvoliť veriteľský výbor, alebo sa schôdza veriteľov uzniesla na návrh veriteľa na tom, aby súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
  • záverečný reštrukturalizačný plán nebol preložený v zákonnej lehote veriteľskému výboru na schválenie
  • veriteľský výbor predložený reštrukturalizačný plán v zákonnej lehote neschváli alebo predložený reštrukturalizačný plán zamietol
  • správca riadne nezvolá schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu
  • na schvaľovacej schôdzi účastníkov plánu za plán nehlasovala nadpolovičná väčšina skupín alebo prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok
  • predkladateľ plánu v zákonnej lehote nepodal na súd návrh na potvrdenie plánu súdom