Všetko potrebné o reštrukturalizácií

Čo je reštrukturaliácia ?

viac

Náš pracovný postup

Na úvodnom osobnom stretnutí zhodnotíme základné parametre vašej spoločnosti a odporučíme ďalší postup. V prípade, že proces reštrukturalizácie bude pre vás vhodné riešenie vašich problémov, vypracujeme pre vás bezplatnú diagnostiku vášej spoločnosti.

viac

Ako prebieha reštrukturalizácia

Po prípravnej fáze v ktorej dlžníkom poverený správca vyhotový návrh na povolenie reštrukturalizácie, jeho prílohy, reštrukturalizačný posudok, dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Podanie návrhu nie je spojené so súdnym poplatkom.

viac

Reštrukturalizačný posudok

Reštrukturalizačný posudok tvorí povinnú prílohu návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Vypracováva ho správca, ktorého si dlžník sám vyberie.

viac

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde ( Okresný súd v sídle krajského súdu ) a môže ho podať dlžník, alebo veriteľ, ak s tým dlžník súhlasí.

viac

Účinky začatia reštrukturalizačného konania

Začatie reštrukturalizačného konania je pre ochranu dlžníka pred veriteľmi veľmi dôležitý medzník, nakoľko začatím reštrukturalizačného konania pre pohľadávku, ktorá sa ...

viac

Povolenie reštrukturalizácie

Súd reštrukturalizáciu dlžníka povolí, ak sú splnené na to zákonné predpoklady, inak reštrukturalizačné konanie zastaví.

viac

Prihlasovanie pohľadávok

Prihláška pohľadávok sa podáva na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie ...

viac

Veriteľské orgány

Veriteľskými orgánmi v reštrukturalizačnom konaní sú schôdza veriteľov a veriteľský výbor.

viac

Reštrukturalizačný plán

Zákon definuje reštrukturalizačný plán ako listinu upravujúcu vznik, zmenu, zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených, prípadne ...

viac

Schvaľovanie plánu

Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu má dve základné etapy a to schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom a schválenie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou účastníkov plánu.

viac

Väčšina potrebná na prijatie plánu

Na prijatie plánu schvaľovacou schôdzou sa vyžaduje, aby ...

viac

Potvrdenie plánu súdom

V lehote 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze na ktorje bol reštrukturalizačný plán prijatý podáva predkladateľ plánu ( spravidla dlžník ) návrh na potvrdenie plánu súdom.

viac

Zamietnutie plánu súdom

Súd zamietne prijatý reštrukturalizačný plán v týchto prípadoch ...

viac

Účinky potvrdeného plánu súdom

Ustanovenia plánu sa zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku stávajú účinnými voči všetkým účastníkom plánu; ustanovenia plánu o novom úvere sú účinné voči každému.

viac

Dokumenty a tlačivá

viac

Nie ste si v niečom istý ?

Právna poradňa

Sme v reštrukturalizácií a prišlo mi upovedomenie o začatí exekučného konania

Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomen ...

Reštrukturalizačný plán

Kľúčovým dokumentom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Dá sa povedať, že je to ...

Opisná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí p ...