Ak počas reštrukturalizačného konania dôjde k prevodu, alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka reštrukturalizačného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky rozhodne o jeho vstupe do reštrukturalizačného konania aj je v návrh preukázané nadobudnutie pohľadávky inak musí súd takýto návrh zamietnuť. Návrh na vstup do reštrukturalizačného konania musí obsahovať i odkaz na položky v zozname pohľadávok a musí sa doložiť listinami preukazujúcimi prevod pohľadávky.

O návrhu na vstup do reštrukturalizačného konania rozhodne sú do 10 dní od doručenia návrhu a uznesenie o tom zverejní v Obchodnom vestníku. Po právoplatnosti tohto uznesenia uverejní súd oznam o tom, že toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť a od zverejnenia toho oznámenia môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v reštrukturalizačnom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.