Správca priebežne zapisuje pohľadávky spolu s údajmi uvedenými v prihláške do zoznamu pohľadávok. Správca vyhotovuje zoznam pohľadávok v štyroch rovnopisoch do 10 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie.

Po vyhotovení zoznamu pohľadávok správca bezodkladne doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok súdu.

Správca do 10 dní od skončenia lehoty na prihlasovanie pohľadávok vyzve dlžníka, aby v ním určenej lehote nie kratšej ako päť pracovných dní a nie dlhšej ako 10 pracovných dní vyjadril k zapísaným pohľadávkam.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na popieranie pohľadávok správca najneskôr do troch dní doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok na súd, na posúdenie v akom rozsahu sú prihlásené pohľadávky popreté sú rozhodujúce údaje zapísané do zoznamu pohľadávok doručeného na súd.