Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania, prípadne iné procesné rozhodnutie treba sa k tomuto postaviť prakticky. Problém to je riešiteľný. Začatím reštrukturalizačného konania sa prerušujú zo zákona exekučné konania ,ak sa už začali a nové exekučné konanie nie je možno začať. Nie každý exekútorský úrad však dostatočne sleduje registratúry, ktoré mu povedia v akom stave sa spoločnosť nachádza a tak sa stane, že exekútorský úrad exekučné konanie začne, prípadne v ňom pokračuje. Tu stačí len kontaktovať exekútorský úrad a oznámiť zodpovednému pracovníkovi, že spoločnosť je po začatí reštrukturalizácie, prípadne povolení a požiadať ho o zjednanie nápravy. Nakoľko zo zákona je exekučné konanie prerušené, prípadné vymoženie pohľadávky by musel exekútor vrátiť. V mojej praxi tieto úkony vykonávam osobne a so 100% úspechom.