Pomohli sme iným, pomôžeme aj vám


Konzultácie poskytujeme zdarma
dohodnite si s nami stretnutie

Telefón: +421 948 866 222
E-mail: bilsky.spravca@gmail.com

Čo ponúkame ?

Reštrukturalizáciu podniku

Reštrukturalizácia podniku zahŕňa v sebe procesy a postupy potrebné na dosiahnutie cieľa reštrukturalizácie a tým je potvrdenie súdom schváleného reštrukturalizačného plánu.

Reštrukturalizácia podniku  - Reštrukturalizáciu podniku

Kto sme ?

Spoločnosť LIEB reštrukturalizácie s.r.o. má vedúce postavenie na trhu v oblasti reštrukturalizácií nepretržite od roku 2012. Zaoberáme sa komplexným poskytovaním služieb v procese reštrukturalizácie a to už od jeho prípravy až do jeho skončenia i po jeho skončení. Našim klientom poskytujeme  bezplatnú diagnostiku ich spoločnosti. Na základe tejto diagnostiky vieme klientovi zhodnotiť jeho ďalšie možnosti záchrany podnikania a zotrvania na trhu.

Náš klient má z našej strany zabezpečenú okamžitú pomoc tak, aby čím prv získal ochranu pred veriteľmi a mohol úspešne svoju spoločnosť ozdraviť a zachrániť. Ochrana pred veriteľmi predstavuje nemožnosť veriteľov domáhať sa uspokojenia svojich pohľadávok výkonom záložného práva, výkonom exekúcie, alebo výkonom rozhodnutia. Splatnosť záväzkov vzniknutých pred reštrukturalizačným konaním sa odkladá a pohľadávky budú uspokojené podľa reštrukturalizačného plánu v zmenenom menšom rozsahu.

Podanie návrhu

Po prípravnej fáze v ktorej dlžníkom poverený správca vyhotový návrh na povolenie reštrukturalizácie, jeho prílohy, reštrukturalizačný posudok, dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Podanie návrhu nie je spojené so súdnym poplatkom.

Začatie konania

Po podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie má súd 15 dní na to, aby začal reštrukturalizačné konania, alebo aby návrh na povolenie reštrukturalizácie odmietol. V prípade odmietnutia je možno návrh podať opäť. V prípade začatia reštrukturalizačného konania nastávajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, ktorými sú hlavne prerušenie exekúcií, prerušenie výkonu rozhodnutia, nemožnosť výkonu zabezpečovacieho práva, nemožnosť vykonania dražby.

Povolenie konania

Súd po začatí reštrukturalizácie do 30 dní reštrukturalizáciu povolí, alebo konanie zastaví. V prípade zastavenia konania je možno návrh podať opäť. V prípade povolenia reštrukturalizácie sa prerušené konania pri začatí úplne a definitívne zastavujú a prerušujú sa súdne konania o pohľadávkach, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou.

+

Nie ste si v niečom istý ?

Právna poradňa

Zoznam pohľadávok v reštrukturalizácií

Správca priebežne zapisuje pohľadávky spolu s údajmi uvedenými v prihláške do zoznamu pohľadávok. Sp ...

Opisná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí p ...

Účinky začatia reštrukturalizačného konania

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: Dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnos ...