Ako prebieha reštrukturalizácia

Časová os priebehu reštrukturalizácie

Podanie návrhu

Po prípravnej fáze v ktorej dlžníkom poverený správca vyhotový návrh na povolenie reštrukturalizácie, jeho prílohy, reštrukturalizačný posudok, dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Podanie návrhu nie je spojené so súdnym poplatkom.

Začatie konania

Po podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie má súd 15 dní na to, aby začal reštrukturalizačné konania, alebo aby návrh na povolenie reštrukturalizácie odmietol. V prípade odmietnutia je možno návrh podať opäť. V prípade začatia reštrukturalizačného konania nastávajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, ktorými sú hlavne prerušenie exekúcií, prerušenie výkonu rozhodnutia, nemožnosť výkonu zabezpečovacieho práva, nemožnosť vykonania dražby.

Povolenie konania

Súd po začatí reštrukturalizácie do 30 dní reštrukturalizáciu povolí, alebo konanie zastaví. V prípade zastavenia konania je možno návrh podať opäť. V prípade povolenia reštrukturalizácie sa prerušené konania pri začatí úplne a definitívne zastavujú a prerušujú sa súdne konania o pohľadávkach, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou.

Prihlasovanie pohľadávok

Prihlasovanie pohľadávok prebieha v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na neprihlásené pohľadávky, alebo zle prihlásené pohľadávky sa neprihliada a tieto sa po konečnom potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom stanú nevymáhateľnými. Pohľadávky sa prihlasujú u správcu určeného súdom na predpísanom tlačive a predpísaným spôsobom.

Popieranie pohľadávok

Vykoná ho ten istý správca u ktorého sa pohľadávky prihlasujú v lehote 30 dní od skončenia lehoty na prihlasovanie. Správca kontroluje správnosť a úplnosť prihlášok.

1. Schôdza veriteľov

Koná sa nie skôr ako druhý a nie neskôr ako ôsmy deň od skončenia lehoty na popieranie pohľadávok. Jej hlavným bodom je voľba veriteľského výboru. Za istých okolností môže 1. schôdza veriteľov rozhodnúť i o konverzií konania na konkurz, ak sa na tom uznesie nadpolovičnou väčšinou prítomných veriteľov, pričom jedno euro je jeden hlas . Vedie ju správca menovaný súdom.

1. Zasadnutie veriteľského výboru

Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca a koná sa v lehote 3 dní od zvolenia veriteľského výboru. Zvolení členovia veriteľského výboru na ňom volia z pomedzi seba svojho predsedu. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.

Vypracovanie reštrukturalizačného plánu

Túto činnosť pre dlžníka zabezpečuje správca poverený dlžníkom. Pri tvorbe reštrukturalizačného plánu sa plán vytvára v rámci zákonných mantinelov s ohľadom na jeho reálnosť a udržateľnosť. V pláne sa sa projektuje uspokojenie veriteľov rozdelených do skupín podľa ekonomických a právnych záujmov týchto veriteľov.

Preloženie reštrukturalizačného plnú veriteľskému výboru

V zákonom stanovenej lehote dlžník predkladá veriteľskému výboru návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý okrem iného obsahuje hlavne termíny a spôsob uspokojovania jednotlivých veriteľov.

Prerokovanie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom

Veriteľský výbor prerokuje predložený reštrukturalizačný plán a môže ho:

  1. zamietnuť,
  2. schváliť, alebo
  3. vrátiť na prepracovanie.
V tomto štádiu konania je plán najčastejšie vrátený na prepracovanie a na zapracovanie pripomienok jednotlivých veriteľov k plánu.

Opätovné predloženie reštrukturalizačného plánu

Prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžník opäť predloží veriteľskému výboru na prerokovanie.

Opätovné prerokovanie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom

Pri opätovnom prerokovaní reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom môže tento: 1. Reštrukturalizačný plán schváliť a odporučiť ostatným veriteľom a,aby na schôdzi účastníkov plánu hlasovali za jeho prijatie, 2. Reštrukturalizačný plán zamietnuť. V prípade zamietnutia reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu.

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu

Po schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom zvolá správca ustanovený súdom schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, ktorá hlasuje o schválení, alebo neschválení reštrukturalizačného plánu. Na schôdzi účastníkov plánu sa hlasuje v jednotlivých skupinách vytvorených plánom, pričo na schválenie reštrukturalizačného plánu je potrebné, aby za plán hlasovali všetky skupiny vytvorené plánom a zároveň za plán hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných veriteľov počítaných podľa výšky pohľadávky , pričom jedno euro pohľadávky je jeden hlas. V prípade, ak niektorá skupina nesúhlasí s plánom je možno jej súhlas nahradiť súdom, za predpokladu, že väčšina skupín hlasovala za plán a zároveň za plán hlasovala aj väčšina prítomných veriteľov, pričom jedno euro pohľadávky je jeden hlas. Neschválenie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou účastníkov plánu ma za následok konverziu konania na konkurz.

Potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdom

Po schválení reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou súd na návrh reštrukturalizačný plán potvrdí. Potvrdením reštrukturalizačného plánu súdom sa reštrukturalizácia končí. Všetky neprihlásené peňažné pohľadávky sa stávajú nevymáhateľnými a prihlásené pohľadávky sa uspokojujú v rozsahu a spôsobom, ktorý určí reštrukturalizačný plán.