Jedna zo základných otázok pri procese reštrukturalizácie, ktorú dostávam od svojich klientov je otázka ako spoločnosť počas procesu funguje a kto koná v mene spoločnosti a akým spôsobom sú oklieštené právomoci jednania štatutárov.

ZKR v § 114 vypočítava účinky začatia reštrukturalizačného konania. Vo vzťahu k položenej otázke v ods. 1 písm. a) ZKR určuje dlžníkovi, že má obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony a iné právne úkony ( nebežné ) podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok. ZKR definuje bežné právne úkony ako úkony nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností , ktoré sú predmetom podnikania. Zákon teda nevypočítava čo presne bežným právnym úkonom je, ale len zastrešuje tento pojem vyššie uvedenou definíciou. ZKR v § 10 ods. 3 vypočítava však úkony, ktoré sa za bežné nepovažujú. ZKR nepovažuje za bežný právny úkon:

  1. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
  2. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
  3. prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
  4. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
  5. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
  6. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
  7. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.

Čo sa týka fungovania už po samotnom povolení reštrukturalizácie mohli by sme povedať, že režim vo vzťahu ku konaniu v mene spoločnosti je identický ako po začatí reštrukturalizačného konania s tým, že súd v uznesení o povolené reštrukturalizačného konania môže vypočítať okruh právnych úkonov, ktorý bude podliehať súhlasu reštrukturalizačného správcu.

V reštrukturalizačnom konaní teda konanie v mene spoločnosti neprechádza na správcu, tak ako to je konkurznom konaní. Reštrukturalizačný správcu však vykonáva dohľad nad konaním spoločnosti a v prípade , že súd k tomu zaviaže schvaľuje niektoré právne úkony spoločnosti.