Reštrukturalizačný plán ako kľúčový dokument celého reštrukturalizačného konania sa musí predložiť do veriteľskému výboru do 90 dní od povolenie reštrukturalizácie okrem prípadu, keď na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu veriteľský výbor predĺžil. Veriteľský výbor má oprávnenie zo zákona predĺžiť lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu a to aj opakovanie, najviac však v sumáre o 60 dní. Ak predkladateľ plánu lehotu na predloženie plánu veriteľskému výboru zmešká je to nezhojiteľná vada a správca je povinný bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu. To ustanovenie je problematické najmä pri veriteľských návrhoch na povolenie reštrukturalizácie, nakoľko je v takom prípade predkladateľom správca vymenovaný súdom a o jeho schopnostiach a možnostiach predložiť plán včas veritelia ani dlžník nevedia nič a môže to mať pre dlžníka fatálne následky v podobe konverzie reštrukturalizačného konania na konanie konkurzné.