Schvaľovacia schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu, ktorý je zaradený do niektorej zo skupín vytvorenej plánom, okrem účastníkov plánu, ktorí sú zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky ( ostáva im pôvodná výška a splatnosť ) a veritelia popretých pohľadávok čo do vymáhateľnosti a právneho dôvodu a to v popretom rozsahu, ka im súd nepriznal hlasovacie právo podľa ustanovení § 125 ZKR. Na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.

Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne, alebo prostredníctvom zástupcu. V prípade, ak bolo hlasovanie o prijatí plánu odročené za prijatie plánu možno hlasovať aj písomne za splnenia podmienok podľa ustanovení § 146 ods. 6 ZKR.