Právna poradňa

Ako funguje Vaša spoločnosť počas procesu reštrukturalizácie

Jedna zo základných otázok pri procese reštrukturalizácie, ktorú dostávam od svojich klientov je otázka ako spoločnosť počas procesu funguje a kto koná v mene spoločnosti a akým spôsobom sú oklieštené ...

Dohľad súdu v reštrukturalizácií

Nad činnosťou dlžníka, veriteľských orgánov i správcu počas reštrukturalizácie dohliada súd. Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu reštrukturalizácie. Súd v rámci s ...

Lehota na predloženie plánu

Reštrukturalizačný plán ako kľúčový dokument celého reštrukturalizačného konania sa musí predložiť do veriteľskému výboru do 90 dní od povolenie reštrukturalizácie okrem prípadu, keď na odôvodnenú žia ...

Náležitosti prihlášky v reštrukturalizácií

Pohľadávka, ktorá nie je prednostnou pohľadávkou sa uplatňuje prihláškou. Prihlášku je treba podať na predpísanom tlačive a prihláška musí obsahovať základné náležitosti, aby bolo možno na ňu v reštru ...

Náležitosti reštrukturalizačného posudku I.

Reštrukturalizačný posudok musí zo zákona okrem už uvedených náležitostí v časti I obsahovať : zhodnotenie veriteľov dlžníka podľa ich práv a ekonomických záujmov rozbor predpokladov k zachovaniu pre ...

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu počas reštrukturalizačného konania

Počas reštrukturalizačného konania má dlžní možnosť až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie požiadať súd, aby vyhlásil konkurz na jeho majetok. Súd potom jedným uznesením zastaví reštru ...

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde . Miestne príslušný je Okresný súd v sídle krajského súdu v obvode ktorého má dlžní sídlo. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolen ...

Nový úver v reštrukturalizácií

Môže sa zdať spájať nový úver s reštrukturalizačným konaním ako niečo zcestné, avšak každé konanie je iné a každý podnikateľský subjekt na záchranu potrebuje iné medikamenty. Z8kon preto počíta aj s t ...

Ochrana pred veriteľmi – začatie reštrukturalizačného konania

Ochranou pred veriteľmi označujeme začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Súd začne reštrukturalizačné konanie na návrh, či už samotného dlžníka, ...

Opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie

Opatrenia potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie obsahuje opisná časť reštrukturalizačného plánu. Medzi takéto opatrenia patrí najmä zmena pohľadávok veriteľov spočívajúca najmä v predĺžení ...

Opisná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí posudku aj opis kritérií podľa ktorých sa zaraďujú jednotlivé pohľadávky, resp. majetkové práva akcioná ...

Popretie a zistenie pohľadávky v reštrukturalizácií II

Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca a to z vlastného podnetu, alebo z podnetu dlžníka, alebo veriteľa, ktorý správcovi doručil prihlášku. Správca je povinný každý podnet na popretie pohľadá ...

Popretie a zistenie pohľadávky v reštrukturalizácií III.

Ak bola podaná žaloba proti popretiu pohľadávky rozhodnutie súdu je účinné voči každému. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o určení pohľadávky sa popretá pohľadávka v rozsahu určenom súdom považuje za ...

Popretie a zistenie pohľadávok v reštrukturalizácií I.

Každú prihlásenú pohľadávku do reštrukturalizácie správca s odbornou starostlivosťou porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka. Správca je povinný prihliadnuť aj n ...

Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku

Ak hrozí dlžníkovi úpadok, teda je platobne neschopný, alebo predlžený môže poveriť správcu zapísaného do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účel ...