Opatrenia potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie obsahuje opisná časť reštrukturalizačného plánu. Medzi takéto opatrenia patrí najmä zmena pohľadávok veriteľov spočívajúca najmä v predĺžení splatnosti pohľadávok, ich čiastočnom odpustení, alebo ich uznaní za nevymáhateľné. Ďalším opatrením je prevod podniku dlžníka alebo prevod len jeho časti na takzvanú preberajúcu osobu, čo je subjekt už existujúci, alebo založený na tento účel. Opatrením na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie je i vydanie akcií, alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi , prípadne preberajúcej osobe; pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka alebo jeho časti na účel jeho výhodnejšieho predaja v budúcnosti; zlúčenie, splynutie, alebo rozdelenie dlžníka, alebo zmena právnej formy; prevod majetku dlžníka zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou. Účel reštrukturalizácie je možno dosiahnuť i zmenou majetkových práv akcionárov dlžníka, zmenou obsahu zakladateľských dokumentov či už dlžníka, alebo preberajúcej osoby, alebo prevod majetkových práv akcionárov dlžníka, prípadne preberajúcej osoby na tretie osoby.