Ak hrozí dlžníkovi úpadok, teda je platobne neschopný, alebo predlžený môže poveriť správcu zapísaného do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu. Ak sa jeden, alebo viacerí veritelia dohodli s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti môžu poveriť správcu vypracovaním posudku sami. Ak správca vo svojom posudku reštrukturalizáciu odporučil je dlžník oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie.