Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie dlžníka určí rozsah právnych úkonov, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu. Súhlasu reštrukturalizačného správcu počas reštrukturalizácie podliehajú dlžníkove úkony v pracovnoprávnych vzťahoch. Veriteľský výbor má možnosť rozsah právnych úkonov podliehajúcich súhlasu správcu ešte svojim uznesením rozšíriť. Toto uznesenie sa stáva účinným jeho zverejnením v Obchodnom vestníku. Veriteľský výbor má právo len rozšíriť rozsah právnych úkonov nie zúžiť.

Správca rozhoduje o schvaľovaných právnych úkonoch dlžníka bezodkladne to znamená najneskôr na druhý deň. Dlžník je povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone, alebo ešte i inú potrebnú súčinnosť.

Právny úkon dlžníka na ktorý je potrený súhlas reštrukturalizačného správcu urobený bez tohto súhlasu je platným právnym úkonom. Takémuto právnemu úkonu je však možno v konkurze odporovať, ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz do jedného roka od skončenia reštrukturalizácie.