Správca je povinný počas schôdze veriteľov v reštrukturalizácií zaradiť do programu schôdze aj hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ak to navrhne veriteľ, ktorého hlasy predstavujú aspoň 10% hlasov zo všetkých hlasov prítomných veriteľov. Ak sa schôdza uznesie na tom, aby bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz , správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu. Vyhlásením konkurzu reštrukturalizačné konanie končí.

O priebehu schôdze veriteľov správca spíše zápisnicu, ktorá obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze a uznesenia prijaté schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania a podpis správcu. Odpis tejto zápisnice sa priamo na schôdzi doručí súdu.

Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli v kancelárií správcu do zápisnice zo schôdze veriteľov nahliadať.