Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov týchto prítomných veriteľov. Hlasovacie právo na schôdzi veriteľov má ten veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé zistené jedno euro pohľadávky pripadá jeden hlas.

Na schôdzi veriteľov nie je oprávnený hlasovať podriadený veriteľ a ani veriteľ, ktorý by sa v konkurze uspokojoval ako podriadený veriteľ. Podriadený veriteľ je ten, kto má zmluvne dohodnuté, že v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou sa jeho pohľadávky uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov dlžníka ( § 408a ObchZ ). Ako podriadený veriteľ sa v konkurze uspokojuje, ktorého pohľadávka patrí, alebo patrila veriteľovi, ktorý je, alebo bol spriaznený s úpadcom. Na prípadné zabezpečovacie práva sa pri týchto pohľadávkach neprihliada.

Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len v tom prípade, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v reštrukturalizácií neprihlásil. Toto právo tomuto podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej pohľadávky stane nemožným.