Správca zvolá prvé zasadnutie veriteľského výboru po jeho zvolení tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru, alebo správca. Veriteľský výbor je uznášania schopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná väčšina jeho členov. Vo veriteľskom výbore v reštrukturalizácií patrí každému členovi veriteľského výboru jeden hlas a na prijatie uznesenia výboru je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa sumy ich zistených pohľadávok.

Reštrukturalizačný správca je oprávnený sa zúčastniť na každom zasadnutí veriteľského výboru. Veriteľský výbor môže požiadať správcu, aby sa na zasadnutí veriteľského výboru zúčastnil a v takom prípade má správca povinnosť sa na tomto zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť.