Právo uplatňovať svoje nároky v reštrukturalizačnom konaní ak ZKoR neustanovuje niečo iné majú len veritelia, ktorí si spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácií riadne a včas neuplatnia prihláškou právo na vymáhanie týchto nárokov vo dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, to znamená už od začatia reštrukturalizačného konania, nie od povolenia reštrukturalizácie, pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania , odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácií neuplatňujú prihláškou. Tieto pohľadávky sa reštrukturalizačnom konaní označujú ako prednostné a nepôsobia na ne účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu.