Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí si ustanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky a v prípade, ak sa v reštrukturalizačnom pláne navrhuje zmena majetkových práv spojených s účasťou na dlžníkovi, prevod podniku dlžníka alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, alebo rozdelenie dlžníka sú účastníkmi reštrukturalizačného konania i spoločníci, akcionári, alebo členovia dlžníka. Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú aj ďalšie osoby o ktorých právach, alebo povinnostiach sa má v reštrukturalizačnom konaní konať. Tieto osoby sú účastníkmi tohto reštrukturalizačného konania len v tej časti v ktorej sa rozhoduje o ich právach, alebo povinnostiach.