Ak sú splnené predpoklady na to, aby súd reštrukturalizáciu dlžníka povolil, súd najskôr 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o povolení reštrukturalizácie. Ak predpoklady na povolenie reštrukturalizácie splnené nie sú, súd najskôr do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania toto konania uznesením zastaví.

Súd povolí reštrukturalizáciu ak:

  1. Posudok spĺňa zákonom stanovené náležitosti
  2. Obsah posudku je jasný a zrozumiteľný
  3. Posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný krajský súd zriadenú kanceláriu.
  4. Posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebol starší ako 30 dní od jeho vypracovania.
  5. Správca poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a zo záverov posudku je zrejmé že na odporučenie reštrukturalizácie boli splnené prepoklady.

Ak v čase keď súd rozhoduje o povolení reštrukturalizácie uplynulo od vypracovania posudku viac ako 60 dní súd pred rozhodnutím o povolení reštrukturalizácie vypočuje správcu, či sa zásadne nezmenili pomery dlžníka, či sú závery posudku aktuálne a či možno predpokladať úspešnú reštrukturalizáciu.