Každú prihlásenú pohľadávku do reštrukturalizácie správca s odbornou starostlivosťou porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka. Správca je povinný prihliadnuť aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb a vykoná aj vlastné šetrenie. Ak pri tomto preverovaní správca zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom, alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná, v spornom rozsahu takúto prihlásenú pohľadávku poprie.

Pohľadávky sa popierajú v lehote 30 dní po lehote na prihlasovanie pohľadávok. Pohľadávka sa popiera tak, že sa do zoznamu pohľadávok zapíše popretie spolu s dôvodom a rozsahom popretia. Uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok sa pohľadávka v rozsahu v akom nebola popretá, považuje za zistenú. Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa prihlásená pohľadávka považuje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len čo do výšky.