Záväzná časť reštrukturalizačného plánu vytvorí pre účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne samostatné skupiny pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V prípade, že sa plánom predpokladá i zmena majetkových práv akcionárov dlžníka, prevod podniku dlžníka alebo zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie dlžníka vytvorí sa plánom i samostatná skupina pre majetkové práva akcionárov dlžníka. Nemusí v tomto prípade ísť len o akciovú spoločnosť, zákon pracuje s pojmom akcionár i v prípade spoločníkov iných typov obchodných spoločností.

Jednotlivé skupiny pre zaradenie pohľadávok môže predkladateľ plánom ešte rozdeliť na ďalšie samostatné skupiny tak, aby pohľadávky veriteľov s rovnakými ekonomickými záujmami mohli byť zaradené do samostatnej skupiny podľa kritérií najmä s ohľadom na výšku, právny dôvod, zabezpečenie pohľadávky a podobne.

Ak reštrukturalizačný plán predpokladá, že niektoré pohľadávky nebudú reštrukturalizačným plánom dotknuté, v pláne sa vytvorí i samostatná skupina pre takéto plánom nedotknuté pohľadávky.

V prípade zabezpečených pohľadávok sa v pláne, v prípade, že majetok, ktorý zabezpečuje túto pohľadávku bude postačovať aspoň na jej čiastočné uspokojenie vytvorí pre každú zabezpečenú pohľadávku samostatná skupina, ibaže by dotknutí veritelia súhlasili s iným vytvorením skupín.

Pohľadávky, ktoré by sa v prípade konkurzu uspokojovali ako podriadené pohľadávky sa plnom zaradia do samostatnej skupiny pričom ich uspokojenie nemôže byť rovnaké alebo lepšie ako uspokojenie iných pohľadávok.