Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:

  1. Dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony. Nebežné právne úkony podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok.
  2. Pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácií uplatňuje prihláškou ( všetky okrem prednostných ) nemožno začať a ani pokračovať v konaní o výkon rozhodnutia a exekučnom konaní. Začaté konania o výkon rozhodnutia a exekučné konania sa začatím reštrukturalizačného konania prerušujú.
  3. Pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácií uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi.
  4. Začatím reštrukturalizačného konania nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom, alebo od nej odstúpiť pre omeškanie dlžníka s plnením na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania. Vypovedanie zmluvy, alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné.
  5. Zmluvné dojednania, ktoré umožňujú druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom, alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania, alebo konkurzného konania sú neúčinné.
  6. Pohľadávku, ktorá sa uplatňuje v reštrukturalizácií uplatňuje prihláškou nemožno voči dlžníkovi započítať.