Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí posudku aj opis kritérií podľa ktorých sa zaraďujú jednotlivé pohľadávky, resp. majetkové práva akcionárov dlžníka do jednotlivých skupín vytvorených v reštrukturalizačnom pláne pre potreby hlasovania o prijatí plánu spolu s odôvodnením takýchto kritérií. V opisnej časti sa osobitne pre každú skupinu urobí všeobecné porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia pohľadávok, alebo majetkových práv akcionárov dlžníka v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobným právnym postavením a mierou skutočného uspokojenia v prípade neprijatia plánu ku dňu začatia reštrukturalizačného konania. V opisnej časti sa ďalej uvedie údaj o spôsobe hlasovania o pláne.