Pohľadávka, ktorá nie je prednostnou pohľadávkou sa uplatňuje prihláškou. Prihlášku je treba podať na predpísanom tlačive a prihláška musí obsahovať základné náležitosti, aby bolo možno na ňu v reštrukturalizačnom konaní prihliadať. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška v ktorej sa uvedie zabezpečená suma, druh, poradie predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená i skutočnosť podmieňujúca vznik pohľadávky, alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo. Príslušenstvo sa ďalej rozdeľuje podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa v zásade uplatňuje v euro. K prihláške sa pripoja listiny, ktoré preukazujú v nej uvedené skutočnosti. Veritelia, ktorý majú za povinnosť viesť účtovníctvo, musia v prihláške uviesť vyhlásenie, že v o pohľadávke účtujú, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtujú.

Prihlášku možno opraviť alebo doplniť tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou a to len do uplynutie lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Na požiadanie vydá správca veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. V prípade, ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.