Podľa kritérií, ktoré predkladateľ uvádza v opisnej časti reštrukturalizačného plánu sa každá pohľadávky, ktorá je zapísaná v zozname pohľadávok zaradí do niektorej zo skupín. Ak predkladateľ plánu pri zachovaní odbornej starostlivosti zistí, že zabezpečená pohľadávky nemôže byť uspokojená v celom rozsahu z majetku, ktorý ju zabezpečuje, môže v rozsahu, ktorý nie je krytý majetkom túto presunúť do skupiny nezabezpečených pohľadávok.

Pohľadávky z bezodplatných právnych úkonov a príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania, sa do plánu nezahŕňajú a v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom sa považujú v celom rozsahu za odpustené.