Veritelia prihlásených pohľadávok, ktorí sa zúčastnia na schôdzi veriteľov si na účely výkonu svojich práv na tejto schôdzi volia veriteľský výbor. Veriteľský výbor je trojčlenný, alebo päťčlenný. Návrh na jednotlivých členov veriteľského výboru predkladá správca spomedzi prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať. Správca predkladá návrhy v zásade od veriteľa s najvyšším počtom hlasov, počítaných podľa výšky prihlásenej a zistenej pohľadávky, pričom na každé jedno euro pohľadávky pripadá jeden hlas. Správca svoje návrhy predkladá tak, aby pomer medzi zabezpečenými a nezabezpečenými veriteľmi bol vo veriteľskom výbore v zásade vyrovnaný. Ak po skončení hlasovania o členoch veriteľského výboru sú zvolení len štyria členovia , štvrtý člen veriteľského výboru sa pokladá za nezvoleného a veriteľský výbor je trojčlenný. Ak po skončení nie sú zvolení ani traja členovia veriteľského výboru, členmi veriteľského výboru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ak po skončení hlasovania o členoch veriteľského výboru nie sú zvolení ani traja členovia veriteľského výboru, správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu.