Ak bola reštrukturalizácia dlžníka povolená na základe návrhu veriteľa, členom veriteľského výboru je vždy veriteľ, ktorý podal návrh na povolenie reštrukturalizácie. Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podalo spoločne niekoľko veriteľov, členom veriteľského výboru je ich spoločný zástupca.

Členstvo vo veriteľskom výbore zaniká veriteľovi zánikom jeho postavenia účastníka konania. Členstvo vo veriteľskom výbore zanikne veriteľovi tiež jeho písomným odstúpením, ktoré adresuje predsedovi veriteľského výboru, alebo správcovi. Ak sa počas reštrukturalizácie počet členov veriteľského výboru zníži pod troch, nových členov veriteľského výboru určí súd, pričom za člena veriteľského výboru môže byť určený len veriteľ zistenej pohľadávky.

Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého si spomedzi seba zvolia členovia výboru. Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky.

Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú predsedovi veriteľského výboru, v prípade, ak sa písomnosť nepodarí doručiť predsedovi možno ju doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.