Ochranou pred veriteľmi označujeme začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Súd začne reštrukturalizačné konanie na návrh, či už samotného dlžníka, alebo na návrh niektorého veriteľa, prípadne veriteľov. Uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania súd zverejní v Obchodnom vestníku a od nultej hodiny nasledujúceho dňa po zverejnení tohto uznesenia dlžník požíva ochranu pred veriteľmi. Ochrana pred veriteľmi spočíva najmä v nemožnosti veriteľov si individuálne uplatňovať svoje práva z pohľadávok voči dlžníkovi. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií najmä prerušuje už začaté exekučné konania a konania o výkon rozhodnutia, ktoré sa vedú pre pohľadávky, ktorá sa v reštrukturalizácií prihlasujú prihláškou, čo sú v zásade pohľadávky, ktoré vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania. Samozrejme nové exekučné konania a konania o výkon pohľadávky nemožno začať. Podstatnou ochranou je aj inštitút spočívajúci v tom, že pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácií uplatňuje prihláškou nemožno začať, ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi. Okrem vyššie spomenutých nástrojov práva na ochranu pred veriteľmi zákon o konkurze a reštrukturalizácií obmedzuje možnosť druhej zmluvnej strany vypovedať, alebo odstúpiť od zmluvy pre reštrukturalizačné konanie dlžníka a podstatným nástrojom je aj nemožnosť druhej zmluvnej strany si pohľadávku započítať s pohľadávkou dlžníka.