Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií sú také pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizačnom konaní neuplatňujú prihláškou. Jedná sa o pohľadávky, ktoré vo dlžníkovi vznikli počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok za obdobie kalendárneho mesiaca v ktorom prišlo k začatiu reštrukturalizačného konania a nepeňažné pohľadávky.

Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, alebo spoludlžníkov ktorým vznikne pohľadávka po začatí reštrukturalizačného konania v prípade, ak budú za dlžníka plniť jeho záväzok, ktorý vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácií uplatnené prihláškou ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať tieto pohľadávky od dlžníka.

Ak súd počas reštrukturalizácie vyhlási na majetok dlžníka konkurz, prednostné pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka počas reštrukturalizačného konania, sa v konkurze v nezabezpečenom rozsahu uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami.