Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca a to z vlastného podnetu, alebo z podnetu dlžníka, alebo veriteľa, ktorý správcovi doručil prihlášku. Správca je povinný každý podnet na popretie pohľadávky s odbornou starostlivosťou vyhodnotiť a po vyhodnotení podnetu písomne informovať toho, kto podnet podal ako podnet vybavil.

Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku, zabezpečenie zabezpečovacím právom, alebo poradia zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky.

Ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá nepodá v zákonnej lehote žalobu na určenie popretej pohľadávky, alebo takýto návrh vezme späť na túto popretú pohľadávku sa v reštrukturalizácií neprihliada a v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom nemožno takúto pohľadávku v popretom rozsahu voči dlžníkovi vymáhať.