Právna poradňa

Reštrukturalizácia

Právne predpisy v Európe, ale i v mimoeurópskych krajinách umožňujú predísť krízovej ekonomickej situácií podnikateľských subjektov, prípadne v čo  najväčšej miere zmierniť jej negatívne dôsledky tým, ...

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde . Miestne príslušný je Okresný súd v sídle krajského súdu v obvode ktorého má dlžní sídlo. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolen ...

Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku

Ak hrozí dlžníkovi úpadok, teda je platobne neschopný, alebo predlžený môže poveriť správcu zapísaného do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účel ...

Príprava reštrukturalizačného posudku správcom

Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí, alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlž ...

Náležitosti reštrukturalizačného posudku I.

Reštrukturalizačný posudok musí zo zákona okrem už uvedených náležitostí v časti I obsahovať : zhodnotenie veriteľov dlžníka podľa ich práv a ekonomických záujmov rozbor predpokladov k zachovaniu pre ...

Začatie reštrukturalizačného konania

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. V prípade, že návrh ...

Účinky začatia reštrukturalizačného konania

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: Dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony. Nebežné právne úkony podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok. ...

Späťvzatie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie môže vziať navrhovateľ svoj návrh na povolenie reštrukturalizácie späť. Po začatí reštrukturalizácie je na späťvzatie návrhu potrebný súhlas všetk ...

Povolenie reštrukturalizácie I.

Ak sú splnené predpoklady na to, aby súd reštrukturalizáciu dlžníka povolil, súd najskôr 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o povolení reštrukturalizácie. Ak predpoklady ...

Povolenie reštrukturalizácie II.

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie stanoví správcu ( toho, ktorý vypracoval posudok ), vyzve veriteľov, aby si v zákonnej lehote ( 30 dní ) prihlásili svoje pohľadávky a určí rozsah právnyc ...

Začatie reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia sa začína jej povolením. Za povolenú sa reštrukturalizácia považuje zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Povoleniu reštrukturalizácie predchádza ...

Vstup do reštrukturalizačného konania

Ak počas reštrukturalizačného konania dôjde k prevodu, alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka reštrukturalizačného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky rozho ...

Uznesenie o zastavení reštrukturalizačného konania

V prípade, ak sú reštrukturalizačné konanie zastaví, bezodkladne toto uznesenie zverejní v Obchodnom vestníku. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného k ...

Uplatňovanie nárokov v reštrukturalizácií

Právo uplatňovať svoje nároky v reštrukturalizačnom konaní ak ZKoR neustanovuje niečo iné majú len veritelia, ktorí si spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v re ...

Účastníci reštrukturalizačného konania

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí si ustanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky a v prípade, ak sa v reštrukturalizačnom pláne navrhuje ...