Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. V prípade, že návrh nespĺňa zákonom stanovené náležitosti súd najneskôr do 15 dní takýto návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne a uznesenie o odmietnutí doručí navrhovateľovi.

Súd nevyzýva navrhovateľa na opravu prípadne doplnenie podaného neúplného, alebo nesprávneho návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Ak podáva návrh na povolenie reštrukturalizácie veriteľ, súd tento návrh pred začatím reštrukturalizačného konania dlžníkovi nedoručuje a ani dlžníka nevyzýva, aby sa k tomuto návrhu na povolenie reštrukturalizácie vyjadril.

Súd o začatí reštrukturalizačného konania vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.