Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí, alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. V prípade, že správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí v posudku navrhne i spôsob jej uskutočnenia. Správca je povinný spracovať posudok nestranne.

Správca môže odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka, ak:

  1. Dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť - nie je možno reštrukturalizovať osobu nepodnikateľa
  2. Dlžníkovi hrozí úpadok, alebo už v úpadku je
  3. Možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka
  4. V prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah upokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade konkurzu.

Ak správca odporučí reštrukturalizáciu, i keď v čase vypracovania posudku na to neboli splnené predpoklady, zodpovedá veriteľom dlžníka za škodu, ktorú im tým spôsobí, ibaže by preukázal že jednal s odbornou starostlivosťou.