Reštrukturalizačný posudok musí zo zákona okrem už uvedených náležitostí v časti I obsahovať :

  • zhodnotenie veriteľov dlžníka podľa ich práv a ekonomických záujmov
  • rozbor predpokladov k zachovaniu prevádzky podniku dlžníka, alebo jej podstatnej časti
  • okolnosti odôvodňujúce reálnosť predpokladov zachovania prevádzky podniku, resp. jej podstatnej časti
  • rozbor metód reštrukturalizácie a podmienky ich uskutočniteľnosti
  • odôvodnenie prečo možno v prípade povolenia reštrukturalizácie možno predpokladať väčšie uspokojenie v reštrukturalizácií ako pri konkurze
  • vymedzenie právnych úkonov dlžníka, ktoré majú po povolení reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu
  • zhodnotenie právnych úkonov dlžníka pri ktorých možno predpokladať ich odporovateľnosť

Posudok môže v prílohe obsahovať aj návrh reštrukturalizačného plánu a záväzné vyjadrenie dlžníka a jedného, alebo viacerých veriteľov dlžníka k návrhu reštrukturalizačnému plánu.