Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde . Miestne príslušný je Okresný súd v sídle krajského súdu v obvode ktorého má dlžní sídlo. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a správca v tomto posudku nie staršom ako 30 dní reštrukturalizáciu odporučil.

Oprávnený podať návrh na reštrukturalizáciu je i veriteľ, ktorý poveril správcu vypracovaním posudku a správca v posudku, ktorý nie je starší ako 30 dní reštrukturalizáciu odporučil a dlžník s podaním tohto návrhu súhlasil.