Až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie môže vziať navrhovateľ svoj návrh na povolenie reštrukturalizácie späť. Po začatí reštrukturalizácie je na späťvzatie návrhu potrebný súhlas všetkých účastníkov reštrukturalizačného konania. Ak je návrh na povolenie reštrukturalizácie vzatý späť súd reštrukturalizačné konanie bezodkladne uznesením zastraví.