Ak so vznikom záväzku súhlasí aj iná osoba ako osoba dlžníka, akcionára dlžníka, alebo veriteľa dlžníka , môže plán obsahovať v záväznej časti i ustanovenia o záväzku takejto osoby. V tomto prípade musí prílohu reštrukturalizačného plánu tvoriť súhlasný prejav vôle takejto osoby so vznikom záväzku, bez súhlasu takto plánom zaviazanej osoby tento záväzok nevznikne a to ani v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom. Záväzky tretích osôb spočívajú najmä pristúpení k záväzku dlžníka alebo preberajúcej osoby, ručení za ich záväzky alebo inom zabezpečení ich záväzkov, v darovaní majetku v prospech dlžníka, alebo preberajúcej osoby, alebo vzdaní sa nejakého práva voči dlžníkovi, alebo preberajúcej osobe, prípadne v odpustení dlhu dlžníkovi a preberajúcej osobe.