Schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, teda tých o ktorých právach a povinnostiach hovorí reštrukturalizačný plán zvoláva a predsedá jej súdom vymenovaný správca do troch dní od doručenia žiadosti od veriteľského výboru a to tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti a zároveň, aby medzi zvolaním a konaním schvaľovacej schôdze neuplynulo menej ako 15 dní. V oznámení o zvolaní schvaľovacej schôdze správca uvedie miesto, čas konania schôdze, oznámenie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom a informáciu o možnosti účastníkov plánu sa s obsahom reštrukturalizačného plánu zoznámiť.

Právo účasti na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu, akcionár dlžníka sa môže zúčastniť schôdze aj keď nie je účastníkom plánu. Povinnosť účasti na schvaľovacej schôdzi majú dlžník, a ak ide o korporáciu štatutári, a členovia štatutárnych orgánov. Účastník plánu sa môže dať na schvaľovacej schôdzi zastúpiť písomne splnomocneným zástupcom, pričom podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.