Neoddeliteľnou, teda povinnou súčasťou reštrukturalizačného plánu sú: zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a ak táto bola predmetom overovania auditorom povinne sa priloží k tejto závierke aj správa auditora, ďalej priebežná individuálna účtovná závierka dlžníka vyhotovená ku dňu povolenia reštrukturalizácie, priebežné individuálne účtovné závierky  dlžníka, ktoré sa vyhotovujú vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca po povolení reštrukturalizácie až do predloženia plánu. Z toho vyplýva, že počas celého reštrukturalizačného konania je dlžník povinný priebežné individuálne závierky vyhotovovať a slúžia najmä na komparáciu pohybu majetku a hospodárskych výsledkov.