Veriteľský výbor rozhoduje o reštrukturalizačnom pláne do 15 dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor môže urobiť tri rozhodnutia:

  1. Schváliť predložený reštrukturalizačný plán,
  2. Zamietnuť predložený reštrukturalizačný plán,
  3. Určiť lehotu nie dlhšiu ako 15 na prepracovanie plánu predloženého reštrukturalizačného plánu.

90 % predložených reštrukturalizačných plánov s ktorými som sa v praxi stretol boli určené na prepracovanie. Po prepracovaní a opätovnom predložení plánu sa veriteľský výbor môže rozhodnúť len dvomi spôsobmi a to predložený prepracovaný plán schváliť, alebo zamietnuť. Ak veriteľský výbor plán schváli, požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze účastníkov plánu. Ak veriteľský výbor plán zamietne, správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu. Je tu ešte jedna teoretická možnosť s ktorou som sa nikdy nestretol a ani som o nej nepočul a to, že veriteľský výbor neurobí žiadne rozhodnutie ( napr. sa vôbec nestretne, alebo je neuznášania schopný ,... ). V takomto prípade správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu.