Právna poradňa

Uplatňovanie nárokov v reštrukturalizácií

Právo uplatňovať svoje nároky v reštrukturalizačnom konaní ak ZKoR neustanovuje niečo iné majú len veritelia, ktorí si spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v re ...

Účinky začatia reštrukturalizačného konania

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: Dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony. Nebežné právne úkony podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok. ...

Účastníci reštrukturalizačného konania

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí si ustanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky a v prípade, ak sa v reštrukturalizačnom pláne navrhuje ...

Späťvzatie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie môže vziať navrhovateľ svoj návrh na povolenie reštrukturalizácie späť. Po začatí reštrukturalizácie je na späťvzatie návrhu potrebný súhlas všetk ...

Sme v reštrukturalizácií a prišlo mi upovedomenie o začatí exekučného konania

Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania, prípadne iné procesné rozhodnutie treba sa k tomuto postaviť prakticky ...

Skupiny na účely hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu

Záväzná časť reštrukturalizačného plánu vytvorí pre účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne samostatné skupiny pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V prípade, že sa plánom predpokladá i zm ...

Schvaľovanie právnych úkonov dlžníka v reštrukturalizácií

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie dlžníka určí rozsah právnych úkonov, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu. Súhlasu reštrukturalizačného správcu počas reštrukturalizác ...

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu

Schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, teda tých o ktorých právach a povinnostiach hovorí reštrukturalizačný plán zvoláva a predsedá jej súdom vymenovaný správca do troch dní od doručenia žiadosti od ...

Schválenie plánu veriteľským výborom

Veriteľský výbor rozhoduje o reštrukturalizačnom pláne do 15 dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor môže urobiť tri rozhodnutia: Schváliť predložený reštrukturalizačný plán, Zamietnuť predložený ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií III.

Správca je povinný počas schôdze veriteľov v reštrukturalizácií zaradiť do programu schôdze aj hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ak to navrhne veriteľ, ktorého hlasy preds ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií II.

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov týchto prítomných veriteľov. Hlasovacie p ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií I.

Reštrukturalizačný správca zvolá prvú schôdzu veriteľov za účelom zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie tak, aby sa ...

Reštrukturalizačný plán

Kľúčovým dokumentom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Dá sa povedať, že je to istý druh dohody medzi dlžníkom a veriteľmi najmä o tom kedy , koľko a komu zo svojich záväzkov dlž ...

Reštrukturalizácia, alebo konkurz ( bankrot )

Častá otázka našich klientov je či ich spoločnosť je reštrukturalizovateľná, či sa im to vôbec oplatí, alebo či majú radšej vyhlásiť konkurz na majetok spoločnosti? Na túto otázku im vieme dať dostato ...

Reštrukturalizácia – najcitlivejšie riešenie úpadku

Riešenie úpadku, alebo ak chcete hroziaceho úpadku reštrukturalizáciou nie je bezbolestné, ale v každom prípade najmenej bolestivé riešenie zo všetkých riešení. V likvidačnom konkurze ide o čo najrých ...