Právna poradňa

Ochrana pred veriteľmi – začatie reštrukturalizačného konania

Ochranou pred veriteľmi označujeme začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Súd začne reštrukturalizačné konanie na návrh, či už samotného dlžníka, ...

Reštrukturalizácia – najcitlivejšie riešenie úpadku

Riešenie úpadku, alebo ak chcete hroziaceho úpadku reštrukturalizáciou nie je bezbolestné, ale v každom prípade najmenej bolestivé riešenie zo všetkých riešení. V likvidačnom konkurze ide o čo najrých ...

Ako funguje Vaša spoločnosť počas procesu reštrukturalizácie

Jedna zo základných otázok pri procese reštrukturalizácie, ktorú dostávam od svojich klientov je otázka ako spoločnosť počas procesu funguje a kto koná v mene spoločnosti a akým spôsobom sú oklieštené ...

Sme v reštrukturalizácií a prišlo mi upovedomenie o začatí exekučného konania

Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania, prípadne iné procesné rozhodnutie treba sa k tomuto postaviť prakticky ...

Záväzky tretích osôb v reštrukturalizácií

Ak so vznikom záväzku súhlasí aj iná osoba ako osoba dlžníka, akcionára dlžníka, alebo veriteľa dlžníka , môže plán obsahovať v záväznej časti i ustanovenia o záväzku takejto osoby. V tomto prípade ...

Skupiny na účely hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu

Záväzná časť reštrukturalizačného plánu vytvorí pre účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne samostatné skupiny pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V prípade, že sa plánom predpokladá i zm ...

Zaraďovanie pohľadávok reštrukturalizačným plánom do jednotlivých skupín I.

Podľa kritérií, ktoré predkladateľ uvádza v opisnej časti reštrukturalizačného plánu sa každá pohľadávky, ktorá je zapísaná v zozname pohľadávok zaradí do niektorej zo skupín. Ak predkladateľ plánu pr ...

Opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie

Opatrenia potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie obsahuje opisná časť reštrukturalizačného plánu. Medzi takéto opatrenia patrí najmä zmena pohľadávok veriteľov spočívajúca najmä v predĺžení ...

Záväzná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán obsahuje povinne okrem svojej opisnej časti aj záväznú časť. V záväznej časti reštrukturalizačného plánu sú určené všetky práva a záväzky, ktoré majú účastníkom reštrukturaliz ...

Príprava reštrukturalizačného plánu a predkladateľ reštrukturalizačného plánu

Predkladateľom reštrukturalizačného plánu môže byť buď dlžník, ak súd povolil reštrukturalizáciu na jeho návrh, alebo správca, ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu jedného, alebo viacer ...

Opisná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí posudku aj opis kritérií podľa ktorých sa zaraďujú jednotlivé pohľadávky, resp. majetkové práva akcioná ...

Dohľad súdu v reštrukturalizácií

Nad činnosťou dlžníka, veriteľských orgánov i správcu počas reštrukturalizácie dohliada súd. Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu reštrukturalizácie. Súd v rámci s ...

Reštrukturalizačný plán

Kľúčovým dokumentom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Dá sa povedať, že je to istý druh dohody medzi dlžníkom a veriteľmi najmä o tom kedy , koľko a komu zo svojich záväzkov dlž ...

Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií II.

Zasadnutia veriteľského výboru má povinnosť sa zúčastniť dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, alebo zákonný zástupca dlžníka a to v tom prípade, že veriteľský výbor ich pož ...

Schvaľovanie právnych úkonov dlžníka v reštrukturalizácií

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie dlžníka určí rozsah právnych úkonov, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu. Súhlasu reštrukturalizačného správcu počas reštrukturalizác ...