Právna poradňa

Reštrukturalizácia

Právne predpisy v Európe, ale i v mimoeurópskych krajinách umožňujú predísť krízovej ekonomickej situácií podnikateľských subjektov, prípadne v čo  najväčšej miere zmierniť jej negatívne dôsledky tým, ...

Príprava reštrukturalizačného posudku správcom

Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí, alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlž ...

Príprava reštrukturalizačného plánu a predkladateľ reštrukturalizačného plánu

Predkladateľom reštrukturalizačného plánu môže byť buď dlžník, ak súd povolil reštrukturalizáciu na jeho návrh, alebo správca, ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu jedného, alebo viacer ...

Prílohy reštrukturalizačného plánu

Neoddeliteľnou, teda povinnou súčasťou reštrukturalizačného plánu sú: zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a ak táto bola predmetom overovania auditorom povinne sa ...

Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácií

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu. Prihláška, aby bolo možné na ňu prihliadať musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie už správcovi. Zmeškanie te ...

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií sú také pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizačnom konaní neuplatňujú prihláškou. Jedná sa o pohľadávky, ktoré vo dlžníkovi vznikli počas reštrukturalizačnéh ...

Povolenie reštrukturalizácie II.

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie stanoví správcu ( toho, ktorý vypracoval posudok ), vyzve veriteľov, aby si v zákonnej lehote ( 30 dní ) prihlásili svoje pohľadávky a určí rozsah právnyc ...

Povolenie reštrukturalizácie I.

Ak sú splnené predpoklady na to, aby súd reštrukturalizáciu dlžníka povolil, súd najskôr 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o povolení reštrukturalizácie. Ak predpoklady ...

Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku

Ak hrozí dlžníkovi úpadok, teda je platobne neschopný, alebo predlžený môže poveriť správcu zapísaného do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účel ...

Popretie a zistenie pohľadávok v reštrukturalizácií I.

Každú prihlásenú pohľadávku do reštrukturalizácie správca s odbornou starostlivosťou porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka. Správca je povinný prihliadnuť aj n ...

Popretie a zistenie pohľadávky v reštrukturalizácií III.

Ak bola podaná žaloba proti popretiu pohľadávky rozhodnutie súdu je účinné voči každému. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o určení pohľadávky sa popretá pohľadávka v rozsahu určenom súdom považuje za ...

Popretie a zistenie pohľadávky v reštrukturalizácií II

Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca a to z vlastného podnetu, alebo z podnetu dlžníka, alebo veriteľa, ktorý správcovi doručil prihlášku. Správca je povinný každý podnet na popretie pohľadá ...

Opisná časť reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán sa delí na opisnú a záväznú časť. Opisná časť obsahuje okrem náležitostí posudku aj opis kritérií podľa ktorých sa zaraďujú jednotlivé pohľadávky, resp. majetkové práva akcioná ...

Opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie

Opatrenia potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie obsahuje opisná časť reštrukturalizačného plánu. Medzi takéto opatrenia patrí najmä zmena pohľadávok veriteľov spočívajúca najmä v predĺžení ...

Ochrana pred veriteľmi – začatie reštrukturalizačného konania

Ochranou pred veriteľmi označujeme začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Súd začne reštrukturalizačné konanie na návrh, či už samotného dlžníka, ...