Právna poradňa

Nový úver v reštrukturalizácií

Môže sa zdať spájať nový úver s reštrukturalizačným konaním ako niečo zcestné, avšak každé konanie je iné a každý podnikateľský subjekt na záchranu potrebuje iné medikamenty. Z8kon preto počíta aj s t ...

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde . Miestne príslušný je Okresný súd v sídle krajského súdu v obvode ktorého má dlžní sídlo. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolen ...

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu počas reštrukturalizačného konania

Počas reštrukturalizačného konania má dlžní možnosť až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie požiadať súd, aby vyhlásil konkurz na jeho majetok. Súd potom jedným uznesením zastaví reštru ...

Náležitosti reštrukturalizačného posudku I.

Reštrukturalizačný posudok musí zo zákona okrem už uvedených náležitostí v časti I obsahovať : zhodnotenie veriteľov dlžníka podľa ich práv a ekonomických záujmov rozbor predpokladov k zachovaniu pre ...

Náležitosti prihlášky v reštrukturalizácií

Pohľadávka, ktorá nie je prednostnou pohľadávkou sa uplatňuje prihláškou. Prihlášku je treba podať na predpísanom tlačive a prihláška musí obsahovať základné náležitosti, aby bolo možno na ňu v reštru ...

Lehota na predloženie plánu

Reštrukturalizačný plán ako kľúčový dokument celého reštrukturalizačného konania sa musí predložiť do veriteľskému výboru do 90 dní od povolenie reštrukturalizácie okrem prípadu, keď na odôvodnenú žia ...

Dohľad súdu v reštrukturalizácií

Nad činnosťou dlžníka, veriteľských orgánov i správcu počas reštrukturalizácie dohliada súd. Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu reštrukturalizácie. Súd v rámci s ...

Ako funguje Vaša spoločnosť počas procesu reštrukturalizácie

Jedna zo základných otázok pri procese reštrukturalizácie, ktorú dostávam od svojich klientov je otázka ako spoločnosť počas procesu funguje a kto koná v mene spoločnosti a akým spôsobom sú oklieštené ...