Právna poradňa

Uspokojovanie spriaznených veriteľov v reštrukturalizácií

ZKR v § 9 vypočítava kto je spriaznenou osobou podľa tohto zákona. Takéto osoby sa v reštrukturalizačnom konaní uspokojujú v osobitnom režime, ktorý stanovuje ustanovenie § 137 ZKR. Ten nemusí byť pre ...

Nový úver v reštrukturalizácií

Môže sa zdať spájať nový úver s reštrukturalizačným konaním ako niečo zcestné, avšak každé konanie je iné a každý podnikateľský subjekt na záchranu potrebuje iné medikamenty. Z8kon preto počíta aj s t ...

Lehota na predloženie plánu

Reštrukturalizačný plán ako kľúčový dokument celého reštrukturalizačného konania sa musí predložiť do veriteľskému výboru do 90 dní od povolenie reštrukturalizácie okrem prípadu, keď na odôvodnenú žia ...

Prílohy reštrukturalizačného plánu

Neoddeliteľnou, teda povinnou súčasťou reštrukturalizačného plánu sú: zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a ak táto bola predmetom overovania auditorom povinne sa ...

Zmena plánu na návrh účastníka plánu

Prihlásení veritelia a tí o ktorých právach a povinnostiach sa má rozhodovať, teda účastníci plánu môžu najneskôr sedem dní pred konaním schvaľovacej schôdze požiadať písomne prostredníctvom správcu o ...

Schválenie plánu veriteľským výborom

Veriteľský výbor rozhoduje o reštrukturalizačnom pláne do 15 dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor môže urobiť tri rozhodnutia: Schváliť predložený reštrukturalizačný plán, Zamietnuť predložený ...

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu

Schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, teda tých o ktorých právach a povinnostiach hovorí reštrukturalizačný plán zvoláva a predsedá jej súdom vymenovaný správca do troch dní od doručenia žiadosti od ...

Uznášania schopnosť schvaľovacej schôdze účastníkov plánu a právo hlasovať na schôdzi

Schvaľovacia schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu, ktorý je zaradený do niektorej zo skupín vytvo ...