Právna poradňa

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu

Schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, teda tých o ktorých právach a povinnostiach hovorí reštrukturalizačný plán zvoláva a predsedá jej súdom vymenovaný správca do troch dní od doručenia žiadosti od ...

Schvaľovanie právnych úkonov dlžníka v reštrukturalizácií

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie dlžníka určí rozsah právnych úkonov, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu. Súhlasu reštrukturalizačného správcu počas reštrukturalizác ...

Skupiny na účely hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu

Záväzná časť reštrukturalizačného plánu vytvorí pre účely hlasovania o reštrukturalizačnom pláne samostatné skupiny pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V prípade, že sa plánom predpokladá i zm ...

Sme v reštrukturalizácií a prišlo mi upovedomenie o začatí exekučného konania

Pokiaľ bolo začaté reštrukturalizačné konanie na spoločnosť a spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania, prípadne iné procesné rozhodnutie treba sa k tomuto postaviť prakticky ...

Späťvzatie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie môže vziať navrhovateľ svoj návrh na povolenie reštrukturalizácie späť. Po začatí reštrukturalizácie je na späťvzatie návrhu potrebný súhlas všetk ...

Účastníci reštrukturalizačného konania

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí si ustanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky a v prípade, ak sa v reštrukturalizačnom pláne navrhuje ...

Účinky začatia reštrukturalizačného konania

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: Dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony. Nebežné právne úkony podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok. ...

Uplatňovanie nárokov v reštrukturalizácií

Právo uplatňovať svoje nároky v reštrukturalizačnom konaní ak ZKoR neustanovuje niečo iné majú len veritelia, ktorí si spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v re ...

Uspokojovanie spriaznených veriteľov v reštrukturalizácií

ZKR v § 9 vypočítava kto je spriaznenou osobou podľa tohto zákona. Takéto osoby sa v reštrukturalizačnom konaní uspokojujú v osobitnom režime, ktorý stanovuje ustanovenie § 137 ZKR. Ten nemusí byť pre ...

Uznášania schopnosť schvaľovacej schôdze účastníkov plánu a právo hlasovať na schôdzi

Schvaľovacia schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu, ktorý je zaradený do niektorej zo skupín vytvo ...

Uznesenie o zastavení reštrukturalizačného konania

V prípade, ak sú reštrukturalizačné konanie zastaví, bezodkladne toto uznesenie zverejní v Obchodnom vestníku. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného k ...

Veriteľský výbor v reštrukturalizácií I.

Veritelia prihlásených pohľadávok, ktorí sa zúčastnia na schôdzi veriteľov si na účely výkonu svojich práv na tejto schôdzi volia veriteľský výbor. Veriteľský výbor je trojčlenný, alebo päťčlenný. Náv ...

Veriteľský výbor v reštrukturalizácií II

Ak bola reštrukturalizácia dlžníka povolená na základe návrhu veriteľa, členom veriteľského výboru je vždy veriteľ, ktorý podal návrh na povolenie reštrukturalizácie. Ak návrh na povolenie reštrukt ...

Vstup do reštrukturalizačného konania

Ak počas reštrukturalizačného konania dôjde k prevodu, alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka reštrukturalizačného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky rozho ...

Začatie reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia sa začína jej povolením. Za povolenú sa reštrukturalizácia považuje zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Povoleniu reštrukturalizácie predchádza ...