Právna poradňa

Povolenie reštrukturalizácie I.

Ak sú splnené predpoklady na to, aby súd reštrukturalizáciu dlžníka povolil, súd najskôr 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o povolení reštrukturalizácie. Ak predpoklady ...

Povolenie reštrukturalizácie II.

Súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie stanoví správcu ( toho, ktorý vypracoval posudok ), vyzve veriteľov, aby si v zákonnej lehote ( 30 dní ) prihlásili svoje pohľadávky a určí rozsah právnyc ...

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií sú také pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizačnom konaní neuplatňujú prihláškou. Jedná sa o pohľadávky, ktoré vo dlžníkovi vznikli počas reštrukturalizačnéh ...

Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácií

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu. Prihláška, aby bolo možné na ňu prihliadať musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie už správcovi. Zmeškanie te ...

Prílohy reštrukturalizačného plánu

Neoddeliteľnou, teda povinnou súčasťou reštrukturalizačného plánu sú: zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a ak táto bola predmetom overovania auditorom povinne sa ...

Príprava reštrukturalizačného plánu a predkladateľ reštrukturalizačného plánu

Predkladateľom reštrukturalizačného plánu môže byť buď dlžník, ak súd povolil reštrukturalizáciu na jeho návrh, alebo správca, ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu jedného, alebo viacer ...

Príprava reštrukturalizačného posudku správcom

Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí, alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlž ...

Reštrukturalizácia

Právne predpisy v Európe, ale i v mimoeurópskych krajinách umožňujú predísť krízovej ekonomickej situácií podnikateľských subjektov, prípadne v čo  najväčšej miere zmierniť jej negatívne dôsledky tým, ...

Reštrukturalizácia – najcitlivejšie riešenie úpadku

Riešenie úpadku, alebo ak chcete hroziaceho úpadku reštrukturalizáciou nie je bezbolestné, ale v každom prípade najmenej bolestivé riešenie zo všetkých riešení. V likvidačnom konkurze ide o čo najrých ...

Reštrukturalizácia, alebo konkurz ( bankrot )

Častá otázka našich klientov je či ich spoločnosť je reštrukturalizovateľná, či sa im to vôbec oplatí, alebo či majú radšej vyhlásiť konkurz na majetok spoločnosti? Na túto otázku im vieme dať dostato ...

Reštrukturalizačný plán

Kľúčovým dokumentom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Dá sa povedať, že je to istý druh dohody medzi dlžníkom a veriteľmi najmä o tom kedy , koľko a komu zo svojich záväzkov dlž ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií I.

Reštrukturalizačný správca zvolá prvú schôdzu veriteľov za účelom zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie tak, aby sa ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií II.

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov týchto prítomných veriteľov. Hlasovacie p ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií III.

Správca je povinný počas schôdze veriteľov v reštrukturalizácií zaradiť do programu schôdze aj hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ak to navrhne veriteľ, ktorého hlasy preds ...

Schválenie plánu veriteľským výborom

Veriteľský výbor rozhoduje o reštrukturalizačnom pláne do 15 dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor môže urobiť tri rozhodnutia: Schváliť predložený reštrukturalizačný plán, Zamietnuť predložený ...